η ηθική – Alain Badiou

Σε αυτό το σύντομο δοκίμιο του ο Badiou καταπιάνεται με τον ντεμοντέ όρο της Ηθικής. Ύστερα από μια γρήγορη τηλεγραφική αναφορά σε διάφορες θεωρήσεις καταδεικνύει πως ο ορισμός a priori του Κακού, δια μέσου του οποίο νοείται και καθίσταται δυνατή η «αναγνώριση» του Καλού είναι μια σοφιστική παγίδα πάνω στην οποία εδραιώνεται όλη η ηθική αντίληψη της «Δύσης», για τη διατήρηση και κατοχύρωση των κεκτημένων της. Ακόμα, αναφερόμενος στην «ηθική» ως κυριαρχία επί του θανάτου από πλευράς Δύσεως συνεχίζει διερευνώντας τα όρια του όρου και εισάγοντας την έννοια της «ηθικής» των αληθειών.

Unable to display PDF
Click here to download


Φιλοσοφία